900 miljoen euro voor verduurzaming gebouwde omgeving

15-04-2024

Bij de Voorjaarsnota 2024 is besloten over het ontwerp-meerjarenprogramma 2025 van het klimaatfonds. Het kabinet geeft zo’n 900 miljoen euro van de nog gereserveerde middelen voor verduurzaming van de gebouwde omgeving vrij.

Daarnaast is vanuit het Klimaatfonds ruim 1 miljard euro beschikbaar gesteld voor de verdere ondersteuning van warmtenetten, via de Warmtenet Investeringssubsidie WiS (973 miljoen euro) en een Waarborgfonds voor warmtenetten (ruim 200 miljoen euro). Dit draagt bij aan de betaalbaarheid van nieuw aan te leggen warmtenetten.

Tot slot is er ruim 63 miljoen euro beschikbaar voor het verder ondersteunen van biobased bouwen.

Definitieve besluitvorming vindt plaats bij behandeling van de Voorjaarsnota 2024 en de begroting van EZK in de Tweede en Eerste Kamer.

Links:

Voorjaarsnota 2024 | Publicatie | Rijksoverheid.nl

Programma Verduurzaming gebouwde omgeving | Home | Volkshuisvesting Nederland

Subsidies en regelingen | Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (nplw.nl)

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen