Papiaments op Bonaire nu officieel erkend onder het Europees Handvest voor regionale talen en talen

29-01-2024

Het Papiaments is op Bonaire officieel erkend onder het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden door het kabinet. Hiervoor is er vanuit het Openbaar Lichaam Bonaire expertise en input geleverd.

Hiermee wil de Rijksoverheid de positie van de taal verder beschermen en bevorderen voor huidige en toekomstige generaties. 

Het Papiaments is een belangrijk onderdeel van de identiteit van inwoners van Bonaire. De toenemende druk van andere talen op het eiland zoals het Nederlands, Spaans en Engels kan tot ongewenste verdrukking van het Papiaments leiden. Met het ondertekenen van ‘De Bestuursafspraak Papiaments op Bonaire’ in maart 2021 hebben de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media en de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de intentie verklaard om het Papiaments te erkennen onder het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden (hierna: Handvest).

Het Handvest is een verdrag van de Raad van Europa voor de bescherming en bevordering van talen van minderheden die traditioneel aanwezig zijn op het grondgebied van een staat. Voorheen was het Handvest alleen van toepassing op Europees Nederland. Om het Papiaments op Bonaire te erkennen onder het Handvest moest de reikwijdte daarom eerst uitgebreid worden naar Caribisch Nederland. Hiervoor is afgelopen december parlementaire goedkeuring verleend door de Staten-Generaal. Op maandag 22 januari 2024 is de uitbreiding naar Caribisch Nederland van kracht geworden, tegelijkertijd met de erkenning van het Papiaments op Bonaire onder het Handvest.

Een taal kan onder twee delen van het Handvest erkend worden. Een deel II-erkenning is een algemene erkenning van een taal. Hiermee verplicht een staat zich om geen belemmeringen voor het gebruik van de taal in wet- of regelgeving op te nemen. Met een deel III-erkenning wordt de bescherming en bevordering van een taal nog verder geborgd op specifieke domeinen als onderwijs, cultuur, media, bestuurlijk verkeer, rechtspraak, sociaaleconomisch leven en internationale samenwerking. Het Papiaments op Bonaire is erkend onder deel III.
 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen