CBS ondersteunt met meerjarenprogramma maatschappelijke opgaven Bonaire, Saba en Sint Eustatius

24-01-2024

Het Centraal Bureau voor de Statistiek gaat met zijn onderzoeken de komende jaren de maatschappelijke opgaven op Bonaire, Sint Eustatius en Saba ondersteunen. Dit staat in het meerjarenprogramma Caribisch Nederland 2024 -2028 dat Staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering Alexandra van Huffelen vandaag in ontvangst heeft genomen uit handen van directeur generaal van de Statistiek, Angelique Berg.

In het programma voor de komende vijf jaar, stelt het CBS de opgaven op het gebied van armoede en wonen centraal. Staatssecretaris Van Huffelen is hier blij mee: “We zijn hard aan het werk om de levenstandaard voor inwoners van de eilanden te verbeteren. Zo gaat het wettelijke minimumloon naar USD 1750; een stevige verhoging in relatief korte tijd. Het is daarom van groot belang te weten wat dat doet met prijzen, banen en economie. Het was een grote wens om meer inzicht te krijgen in de cijfers en ontwikkelingen op de eilanden. Dit gaat helpen bij het maken van beleid waar inwoners van Bonaire, Saba en Sint Eustatius baat bij hebben. 

Op het terrein van wonen ontbreekt veel basale data, zoals data over aantallen en type woningen. In opdracht van het ministerie van BZK zet het CBS daarom in op het verzamelen van meer data over dit onderwerp. Bijvoorbeeld door het opzetten van een basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) via een woningtelling. Ook wordt een enquête gehouden naar de hoogte van huren.

In het meerjarenprogramma is ook opgenomen dat het CBS de bekendheid met en de toegankelijkheid van (micro)data over Caribisch Nederland wil vergroten. Zo wordt het makkelijker om op de website van het CBS, data over de eilanden te vinden. Daarnaast worden trainingen aangeboden over het gebruik van de online database Statline. Verder zal via campagnes in diverse media, de bekendheid van het data-aanbod over Caribisch Nederland op de eilanden worden vergroot. Directeur Generaal Berg gaf bij de overhandiging aan dat zij het belangrijk vindt dat ook de microdata over Caribisch Nederland méér gebruikt gaan worden door de eilanden zelf: “het CBS zal zich inzetten om deze microdata ook voor de minder kapitaalkrachtige onderzoekers en organisaties op de BES-eilanden toegankelijk te maken”.


Sinds de staatkundige verandering op 10 oktober 2010 is het CBS verantwoordelijk voor de statistische informatievoorziening over Caribisch Nederland. Het CBS stelt hiervoor een meerjarenprogramma vast. Dit programma wordt periodiek geëvalueerd.
 

Het meerjarenprogramma van het CBS is te vinden op: CBS meerjarenprogramma Caribisch Nederland 2024-2028 | CBS

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen