Klimaatplannen voor Bonaire, Saba en Sint-Eustatius in 2024

08-11-2023

Bonaire, Saba en Sint-Eustatius gaan samen met het kabinet aan de slag met hun eigen klimaatplannen.

Hiervoor stelt het kabinet 1 miljoen euro beschikbaar. Dit geld komt bovenop de middelen die al beschikbaar zijn voor klimaatadaptatie en -mitigatie. De eilanden kunnen daarmee een start maken met het opstellen van de plannen, waarvan het doel is dat ze in 2024 zijn afgerond. Dit is te lezen in de reactie van het kabinet op het rapport ‘Het is nooit te laat’ die vandaag naar de kamer is gestuurd. 

Bij het maken van de plannen wordt rekening gehouden met de lokale omstandigheden. Zo wenst Bonaire om via een klimaattafel toe te werken naar een klimaatplan. Saba en Sint-Eustatius geven er de voorkeur aan om direct aan een plan te werken, gezien de beperkte omvang van deze eilanden. Samen met de eilanden worden diverse acties in gang gezet. Zoals het betrekken van bewoners in de klimaatplannen, formuleren van aanvullende kennisvragen en zorgen voor goede informatievoorziening. Met als belangrijkste doel de totstandkoming van drie gedragen klimaatplannen voor de eilanden in Caribisch Nederland in 2024.

De 1 miljoen euro om een begin te maken met de klimaatplannen, komt van de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, Economische zaken en Klimaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dit bedrag wordt formeel vastgesteld in de voorjaarsbegroting, en komt bovenop de ruim 33 miljoen euro die al beschikbaar is voor de verduurzaming van de elektriciteitsproductie op alle drie de eilanden. Verder heeft het kabinet toegezegd te zorgen voor één aanspreekpunt dat de eilanden ondersteunt met de coordinatie tussen de verschillende betrokken ministeries. De komende maanden wordt overlegd hoe dat vorm moet krijgen.

Staatssecretaris Van Huffelen: 

Recente klimaatscenario’s laten zien dat Bonaire, Saba en Sint-Eustatius nu en in de toekomst met de gevolgen van klimaatverandering worden geconfronteerd. Zoals zeespiegelstijging, toename van zware stormen, stijgende temperaturen en aantasting en het verlies van kwetsbare koraalriffen. Mijn collega’s Rob Jetten (Klimaat en Energie) en Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) en ik, willen de bestuurscolleges van Bonaire, Saba en Sint-Eustatius graag ondersteunen bij het aanpakken van de uitdagingen op het gebied van veiligheid, gezondheid, bestaanszekerheid, economie en biodiversiteit waarvoor ze zich als gevolg van klimaatverandering gesteld zien.

De heer Nijpels is gevraagd om met een advies te komen over de organisatie van een klimaattafel op Bonaire en de toepasbaarheid van een dergelijke opzet voor Saba en Sint-Eustatius. Een volgend kabinet zal besluiten hoe de realisatie van de nieuwe klimaatplannen eruit gaan zien en welke extra middelen voor Caribisch Nederland daarvoor beschikbaar worden gesteld.

 

Lees meer:

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen