Realisatiecijfers en de plannen voor flexwoningen in 2023 en 2024

15-09-2023

In de eerste helft van 2023 zijn er 2.100 flexwoningen opgeleverd. Daarvan waren er 1.700 modulair verplaatsbare woningen en 400 woningen vanuit tijdelijke transformatie.

Deze cijfers zijn gebaseerd op informatie van Expertisecentrum Flexwonen en de Uitvoeringsorganisatie Versnelling Tijdelijke Huisvesting (UVTH). Dit heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Hugo de Jonge de Tweede Kamer laten weten middels een Kamerbrief. 

Stijging realisatie flexwoningen in tweede helft 2023
Uit de cijfers van het Expertisecentrum Flexwonen en de UVTH van juli 2023 wordt duidelijk dat dit jaar in zijn geheel voor circa 12.000 flexwoningen (vergevorderde) plannen zijn. Het totaal aantal flexwoningen is in lijn met de plancapaciteit na het eerste kwartaal van dit jaar. Die plannen waren in het tweede kwartaal nog volop in beweging. Ten opzichte van de eerdere verwachtingen zijn er projecten bijgekomen (circa 6.500 flexwoningen), maar voor ongeveer hetzelfde aantal zijn er projecten doorgeschoven naar 2024 of zijn gestopt. Het risico blijft daarmee bestaan dat projecten vertragen en doorschuiven naar 2024 of alsnog geheel niet doorgaan, mede omdat veel plannen uitgaan van plaatsing in de laatste twee maanden van dit jaar.

Plannen 2024
De plancapaciteit voor 2024 is 16.000 flexwoningen. Er is dus een sterke toename zichtbaar in het aantal plannen. Deze groei stemt positief, maar moet nog daadwerkelijk leiden tot de realisatie van de woningen voor diegenen die het hard nodig hebben. Het blijft daarom een gezamenlijke opgave van overheden, corporaties, andere investeerders en de bouwsector, om de realisatie van deze woningen ook mogelijk te maken. Om de realisatie goed te volgen wordt  relevante en beschikbare data rondom flexwoningen op een later moment ontsloten via www.datawonen.nl.

Bouwopdracht
Aedes, de branchevereniging van woningcorporaties heeft met 36 bouwbedrijven raamovereenkomsten gesloten om flexwoningen te leveren aan hun leden. Die biedt in het eerste jaar ruimte aan 8.000 woningen en aan 10.000 per jaar in de twee opvolgende jaren

De stand van zaken van de woningen die het RVB heeft besteld is als volgt:

Ingekocht

 

Aantal door RVB ingekochte percelen/woningen

42

  1.992

Geplaatst

Aan de afnemer opgeleverde percelen/woningen

2

84

Gesloten contracten

Leveringsovereenkomst tussen Rijk en afnemer, waaronder COA, is getekend, percelen/woningen worden op een later moment geplaatst of zijn reeds in aanbouw op locatie.

16

744

Afname in voorbereiding

Concrete interesse vanuit potentiële afnemers voor de percelen/woningen. Gesprekken tussen Rijk en potentiële afnemers over afname, planning en leveringsovereenkomst lopen.

18

876

Beschikbaar

Beschikbare percelen/woningen voor verkoop voor nieuwe potentiële afnemers.

6

288

 

Ondersteuning
Het Rijk blijft zich inzetten om gemeenten, corporaties en investeerders te ondersteunen in het realiseren van woningbouwprojecten. Onder voorbehoud van parlementaire goedkeuring van de voorjaarsnota voor BZK is het vanaf 2 oktober voor gemeenten mogelijk om zich aan te melden voor de tweede Stimuleringsregeling Flex- en Transformatiewoningen. Voor de Financiële Herplaatsingsgarantie kunnen gemeenten en corporaties zich nog steeds aanmelden. Inmiddels zijn er intentieovereenkomsten gesloten met de gemeenten Apeldoorn, Doetinchem, Almere en Goes over locaties voor de Fysieke Herplaatsingsgarantie.

De actieve ondersteuning aan gemeenten, corporaties en andere partijen wordt gerealiseerd door onder andere de UVTH en het Expertteam Woningbouw van RVO. Momenteel biedt de UVTH ondersteuning aan ruim 200 projecten. Afhankelijk van de behoeften van partijen kan de UVTH specifieke ondersteuning bieden. Dat kan gaan om het geven van financieel of juridisch advies, het wegwerken van hobbels in projecten of het najagen van afspraken. In sommige gevallen wordt ook intensieve projectondersteuning geboden. De UVTH heeft ook voor gemeenten een toolbox samengesteld met uitleg hoe zij kunnen omgaan met juridische belemmeringen om versneld flexwoningen mogelijk te maken. Ook wordt ingezet op aanvullende bestuurlijke afspraken  over te ontwikkelen locaties om zo te zorgen voor voorspelbaarheid en continuïteit in de bouwstroom en de realisatie te vergemakkelijken. Zo zijn er al reeds overeenkomsten gesloten met de Metropoolregio Amsterdam, regio Utrecht en gisteren nog met gemeente Rotterdam. 

Het gehele pakket aan maatregelen is overzichtelijk samengebracht in deze infographic

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen