Herfinanciering covidleningen Curaçao, Sint Maarten en Aruba

25-08-2023

Nederland biedt de Landen Curaçao, Sint Maarten en Aruba aan om de leningen die ze hebben gekregen om de gevolgen van de coronapandemie het hoofd te bieden, te herfinancieren. Deze leningen, van in totaal 1,17 miljard euro, lopen op 10 oktober van dit jaar af.

Als de landen met het Nederlandse voorstel akkoord gaan, krijgen ze de mogelijkheid om de terugbetaling over een langere tijd te spreiden, tegen de huidige rente. Dit is nodig zodat landen belangrijke voorzieningen voor hun inwoners kunnen blijven betalen. Staatssecretaris Alexandra van Huffelen stuurt hierover vandaag een brief naar de Tweede en de Eerste Kamer. 

De Rijksministerraad hield er eind vorig jaar al rekening mee dat de Landen vanwege de omvang van de leningen én met het oog op herstel van de overheidsfinanciën, niet in staat zouden zijn deze op de einddatum volledig af te lossen. Om die reden heeft de Nederlandse regering begin dit jaar besloten de landen volledige herfinanciering aan te bieden. 

Voorwaarden herfinanciering
Om voor de gunstige herfinanciering en een lage rente in aanmerking te komen, moeten de Landen wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Aan alle landen is gevraagd om te laten zien hoe ze de economie de komende jaren verder willen versterken. Onder meer door het opstellen van een Meerjarig Economisch Kader dat inzicht moet bieden in geplande investeringen en hervormingen. Ook vraagt Nederland om een onafhankelijke doorrekening van de herfinanciering, om de schuldenlast per land te kunnen bepalen.
Sint Maarten heeft als eerste land de doorrekening van de herfinanciering afgerond. Hieruit blijkt dat de overheidsfinanciën ook de komende jaren nog kwetsbaar zijn. Om die reden wordt de lening aflossingsvrij aangeboden en krijgt Sint Maarten te mogelijkheid de lening in een gelijkmatiger tempo af te lossen. 

Afspraken over financieel toezicht in een Rijkswet
Naast deze algemene voorwaarden, gelden per land nog een aantal specifieke voorwaarden. Zo geldt voor Aruba dat ze akkoord moeten gaan met  een Rijkswet , waarin het financieel toezicht duurzaam wordt geregeld. Aangezien er geen bestuurlijk akkoord ligt met Aruba over een Rijkswet, krijgt Aruba de lening tegen een hogere rente (6 - 8%) aangeboden. Dit komt overeen met de rente die Nederland zou vragen van landen met een vergelijkbare creditrating. Ook heeft Aruba nog geen doorrekening van de herfinanciering gepresenteerd. Mocht Aruba alsnog instemmen met een Rijkswet, dan komen ook zij in aanmerking voor een lagere rente van circa 3,1%. Leveren ze ook een doorrekening op, dan kan maatwerk worden afgesproken in de opzet van de lening en aflossing.  

Ennia problematiek Curaçao en Sint Maarten
Voor Curaçao en Sint Maarten geldt dat er een bestuurlijk akkoord moet liggen over een financieel realistisch reddingsplan voor pensioenverzekeraar Ennia. Deze pensioenverzekeraar kampt momenteel met een enorm vermogenstekort, waardoor een korting dreigt voor 30.000 polishouders op Curaçao en Sint Maarten. Het omvallen van deze verzekeraar zal grote sociaal economische gevolgen hebben voor de inwoners van deze landen. Nederland is daarom bereid beide landen een lening te verstrekken om een doorstart mogelijk te maken en daarmee zekerheid te bieden aan de polishouders op Curaçao en Sint Maarten. 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen