Overzicht acties jongeren en democratie: samenwerking zoeken belangrijk

13-07-2023

Overheden beseffen steeds vaker dat het belangrijk is om jongeren meer te betrekken bij belangrijke maatschappelijke thema’s die hen raken, zoals het klimaat, de woningmarkt en het onderwijs.

Zo is er het voorstel dat jongeren vanaf 16 jaar kunnen meedoen aan het burgerforum Klimaat, is er meer aandacht voor democratie en rechtstaat in het onderwijs en worden organisaties die jongeren wegwijs maken in de (lokale) democratie ondersteund.  Dat schrijft minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in een brief aan de Tweede Kamer.

Minister Bruins Slot: “Het is van belang dat jongeren meedoen in onze democratie en betrokken zijn. Onlangs bezocht ik de projectdag van jongerenorganisatie Tienskip waar zo’n 800 jongeren met elkaar in gesprek gingen over democratie.  Op zo’n projectdag werken jongeren aan lokale vraagstukken zoals veiligheid op straat en het woningtekort en werken ze met elkaar aan concrete oplossingen. Hun perspectief, ideeën en inbreng doen ertoe en verbeteren het beleid en de besluitvorming.”

Bevorderen democratisch burgerschap

Afgelopen anderhalf jaar zijn met diverse jongeren en jongerenorganisaties gesprekken gevoerd over hun betrokkenheid bij democratie. De suggesties die jongeren doen sluiten goed aan op lopende activiteiten. Zo onderstrepen jongeren het belang van burgerschapsonderwijs. Hiervoor ontvangen verschillende organisaties subsidies ter ondersteuning van de kennis over en betrokkenheid van jongeren bij de democratie en rechtstaat. Zo verstrekt ProDemos lespakketten aan middelbare scholen, waarin scholieren aan de hand van spel en debat inzicht krijgen in hoe de democratie werkt. Een ander voorbeeld is het pilotproject Politiek in Elke Klas dat zich richt op het verbeteren van de debatvaardigheden van middelbare scholieren. Ook bezoeken leerlingen gemeente- en provinciehuizen, de Tweede Kamer en het Europees parlement. 

Naar structureel overleg met jongeren

Jongeren geven aan dat zij het belangrijk vinden dat gebruik wordt gemaakt van hun netwerk en expertise. Steeds vaker worden zij op verschillende manieren betrokken bij beleidsvormingsprocessen. Zo is er een burgerforum klimaat- en energiebeleid in voorbereiding waar Nederlanders vanaf 16 jaar via loting aan kunnen deelnemen. Rondom het burgerforum worden verschillende activiteiten ontwikkeld specifiek gericht op het betrekken van jongeren. 

De minister van BZK roept departementen en lokale overheden op om jongeren en jongerenorganisaties actief uit te nodigen om inbreng te leveren bij beleid. Zo zijn er al verschillende raden zoals de Jongerenmilieuraad van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de jongerendenktank West Wing en de pilot internationale Jongerenadviescommissie van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ook werken meerdere ministeries goed samen met de VN- jongerenvertegenwoordigers en hebben ze regelmatig contact met relevante jongerenorganisaties.  Verder heeft het ministerie van BZK, samengewerkt met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten aan het project Democratie en Jongeren. Hieruit is het manifest #MijnStemTelt opgesteld om bestuurders en jongeren laagdrempelig met elkaar in contact te brengen. Inmiddels hebben 66 gemeenten het manifest ondertekend. Zo zorgen genoemde projecten en activiteiten ervoor dat jongeren meer betrokken worden bij onderwerpen die hen raken en dat hun stem telt. 

Kamerbrief over beantwoording Motie-BrometVanDijk
 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen