Benoeming bij Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding

30-06-2023

De ministerraad heeft op voorstel van minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK), mede namens staatssecretaris Uslu van Cultuur en Media, ingestemd met de benoeming van Jamila Aanzi tot lid van het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding.

Dit adviescollege, dat op grond van de Wet open overheid is ingesteld, adviseert de regering en het parlement gevraagd en ongevraagd over de openbaarmaking van overheidsinformatie en de meerjarenplannen voor verbetering van de informatiehuishouding. Ook heeft het adviescollege een bemiddelingstaak voor journalisten en wetenschappers.

Kerntaak
Het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding is een onafhankelijk adviescollege van maximaal vijf leden, dat de regering en het parlement gevraagd en ongevraagd adviseert over de openbaarmaking van overheidsinformatie, zowel door organen van de centrale overheid als door provincies, gemeenten en waterschappen. Het college wordt ondersteund door een ambtelijk bureau.

Het college adviseert de minister van BZK en de staatssecretaris voor Cultuur en Media (verantwoordelijk voor de Archiefwet) daarnaast over de uitvoering van de meerjarenplannen voor verbetering van de informatiehuishouding bij overheidsorganisaties. Ook bemiddelt het adviescollege naar aanleiding van ingediende klachten van journalisten en wetenschappers over de wijze waarop een overheidsorganisatie hun Woo-verzoeken behandelt.

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen