Start nieuwe vorm kennisuitwisseling tussen gemeenten en het Rijk

11-05-2023

Kleine en middelgrote gemeenten staan voor grote uitdagingen, vaak in landelijk gebied. Zo zorgen vergrijzing en ontgroening voor bevolkingsdaling, en hindert een tekort aan woningen de groei. Tegelijkertijd bieden de kwaliteiten van deze gemeenten ook kansen.

 In deze gebieden is er vaak meer ruimte voor woningbouw en bedrijven om zich te vestigen, wat de economie en werkgelegenheid kan stimuleren. Om deze vraagstukken aan te pakken zijn Town Deals ontwikkeld. Dit zijn samenwerkingsverbanden waarin deskundigen uit ministeries, provincies, kennisinstellingen en adviesbureaus op locatie bij gemeenten werken aan nieuwe oplossingen. De gemeenten Voerendaal, Beesel, Noard-East Fryslân, het Hogeland en Bronckhorst ondertekenden vandaag samen met minister Bruins Slot (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) de eerste Town Deal ‘Sterke Streken’. 

Minister Bruins Slot: ‘De uitdagingen van onze tijd kunnen we alleen samen aanpakken. Deze gemeenten hebben allemaal hun eigen unieke karakter, waar de inwoners terecht trots op zijn. Tegelijkertijd heeft elke regio ook te maken met maatschappelijke opgaven, zoals vergrijzing en ontgroening. Gemeenten en het Rijk bundelen de krachten om hier werk van te maken. Door kennis en capaciteit te combineren, komen we tot nieuwe perspectieven, originele inzichten en creatieve oplossingen. Zo blijft het aantrekkelijk om in deze gemeenten te wonen, te werken en te ondernemen.’

In de eerste Town Deal ‘Sterke Streken’ staan de kwaliteit van wonen en werken centraal. Deze Town Deal heeft een looptijd van één jaar. Hierna evalueren de betrokken partijen de samenwerking en resultaten. Op basis daarvan beslissen zij of ze de Town Deal in deze vorm doorzetten, uitbreiden of aanpassen.  

Nieuwe vorm van samenwerken
Town Deals zijn een nieuwe vorm van samenwerken waarin middelgrote en kleine gemeenten, de Rijksoverheid, kennisinstellingen en private partijen kennis en ervaring delen. Samen zetten zij zich in om vraagstukken over wonen, werken, leven en recreëren het hoofd te bieden. Dit moet zorgen voor vernieuwende ideeën voor de doorstroom op de woningmarkt en het vergroten van het woningaanbod, het behoud van lokale voorzieningen, verduurzaming en vergroting van de economische kwaliteit van een gemeente of regio. De opgedane kennis en lessen worden gedeeld, zodat ook andere gemeenten hier hun voordeel mee kunnen doen. 
Town Deals zijn ontwikkeld met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), Platform 31 en de koepelorganisaties van middelgrote (M50), kleinere (K80) en plattelandsgemeenten (P10). Ze zijn een aanvulling op City Deals, waar grootstedelijke vraagstukken in stedelijke gebieden centraal staan. 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen