Gelijkebehandelingswetgeving wordt ingevoerd in Bonaire, Saba en St. Eustatius

23-01-2023

De minister van BZK heeft besloten om de gelijkebehandelingswetgeving, zoals de Algemene wet gelijke behandeling, in te voeren in Bonaire, Saba en St. Eustatius, de Caribische delen van Nederland

Het besluit is in lijn met de Verkenning die de minister en de staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties en Digitalisering vorige week ontvingen van een externe adviescommissie en kan op brede steun rekenen. De bestuurscolleges van Bonaire, Saba en St. Eustatius hebben eerder aangedrongen op spoedige invoering en uitvoering van de gelijkebehandelingswetten.

Minister Bruins Slot: “Artikel 1 van de Grondwet geldt in heel Nederland, dus ook in de Caribische delen van Nederland. De onderliggende wetgeving zou dus ook op Bonaire, Saba en St. Eustatius dienen te  gelden. Deze belangrijke stap gaan we nu nemen”.

Staatssecretaris Van Huffelen: “De bestuurscolleges hebben mij vorig jaar nadrukkelijk gevraagd om deze wetgeving zo snel mogelijk in – en uit te voeren. De adviescommissie heeft indringende gesprekken gehad op de eilanden over het fundamentele recht op gelijke behandeling. Het is voor mij van groot belang dat de openbare lichamen nauw betrokken waren bij de totstandkoming van dat advies”. 

Artikel 1 van de Grondwet bevat het gelijkheidsbeginsel en het discriminatieverbod. Artikel 1 Grondwet is uitgewerkt in een aantal gelijkebehandelingswetten, die discriminatie op de daarin genoemde gronden verbieden. Die gelijkebehandelingswetten gelden tot op heden alleen in het Europese deel van Nederland. Daar komt dus verandering in. Met de invoering van deze wetgeving, de lokale anti-discriminatiemeldpunten en de mogelijkheid van individuele klachtbehandeling door het College voor de rechten van de mens wordt de bescherming tegen discriminatie op grond van, onder meer, huidskleur, seksuele geaardheid, godsdienst, handicap en geslacht op de eilanden vergroot . Het recht op gelijke behandeling wordt beter inroepbaar en handhaafbaar; ook zal worden ingezet op bewustwording van de nieuwe wetgeving. 

Naast de bestuurscolleges hadden ook de Tweede Kamer en het College voor de rechten van de mens zich voorstander getoond. Ook de NCDR, de Nationale ombudsman, Discriminatie.nl (de samenwerkende anti-discriminatievoorzieningen) en de betrokken ngo’s en gesprekspartners op de drie eilanden ondersteunen de bevindingen en aanbevelingen. De minister neemt het besluit mede namens de staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties en Digitalisering, de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de minister voor Rechtsbescherming, de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De adviescommissie die de verkenning uitvoerde bestond uit de heer Glenn Thodé (oud-gezaghebber van Bonaire) en voorzitter van de Commissie toezicht bescherming persoonsgegevens BES (Cbp-BES)) en de heer Jacques van Eck (oud-Staatsraad Raad van State en lid van de Cbp-BES). Minister Bruins Slot zal het wetgevingstraject om de gelijkebehandelingswetten van toepassing te verklaren op het Caribische deel van Nederland, in gang zetten Ook zullen de voorzieningen voor melding, juridische bijstand en klachtbehandeling worden uitgewerkt. 
 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen