Sint Eustatius krijgt budgetrecht terug

16-12-2022

Sint Eustatius krijgt zo spoedig mogelijk na de verkiezingen van maart 2023 het budgetrecht terug.

Dat heeft Staatsecretaris Alexandra van Huffelen (Koninkrijksrelaties) besloten op basis van bevindingen van onderzoeksbureau Ernst & Young (EY) en gesprekken met de regeringscommissaris, gedeputeerden en eilandsraadleden. Dit zou betekenen dat het bestuurscollege en de eilandsraad van Sint Eustatius sinds de bestuurlijke ingreep in 2018, weer een eigen begroting kan vaststellen en uitvoeren. 

In opdracht van de staatsecretaris heeft EY de voortgang van het financieel beheer van het openbaar lichaam Sint Eustatius in kaart gebracht. EY concludeert in haar eindrapport dat op Sint Eustatius de afgelopen jaren grote stappen zijn gezet op het gebied van financieel beheer. Zo zijn de grote achterstanden in de jaarrekeningen weggewerkt en is het proces om te komen tot de begroting en de tussentijdse rapportages verder vorm gegeven.

Tegelijkertijd zijn er nog veel verbeterstappen nodig. Zo moeten administratieve processen en het intern financieel beheer voor zaken die de grootste financiële impact hebben, zoals salarissen, sociale lasten, inkoop en aanbesteding en betaalverkeer, zijn beschreven en geïmplementeerd. 

Staatssecretaris Van Huffelen: “De verbeterstappen zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van het openbaar lichaam. Dit is goed voor het eiland en voor de bewoners. Het doorvoeren van de verbeterstappen zal veel vragen van het openbaar lichaam. Maar hiermee wordt wel een volgende stap gezet in de professionalisering ervan. Ik vind het belangrijk dat dit ook de komende jaren kan worden voortgezet door het bestuurscollege en de eilandsraad, en ik zal hen daarbij ondersteunen. Daarvoor is het echter wel nodig dat ook de nieuwgekozen gedeputeerden en eilandsraadleden zich committeren aan de te nemen verbeterstappen.” 

De staatssecretaris gaat direct na de verkiezingen van maart 2023 in gesprek met de nieuw gekozen gedeputeerden en eilandsraadleden. Met de overdracht van het budgetrecht gaan niet alleen rechten, maar ook verplichtingen en verantwoordelijkheden over naar zowel het bestuurscollege als de eilandsraad. Na de verkiezingen worden hierover afspraken gemaakt met het bestuurscollege, in samenspraak met de eilandsraad.  Deze afspraken worden vastgelegd in het Afsprakenakkoord Sint Eustatius.

In 2018 heeft de bestuurlijke ingreep op Sint Eustatius plaatsgevonden via de Wet herstel voorzieningen Sint Eustatius. Eén van de speerpunten in het rapport van de Commissie der Wijzen dat leidde tot deze bestuurlijke ingreep is het financieel beheer. In dit rapport werd bijvoorbeeld geconcludeerd dat de financiële administratie en de financiële besluitvorming niet tot nauwelijks voldeed aan de eisen die daaraan werden gesteld. Sinds 2018 werkt het openbaar lichaam Sint Eustatius hard aan ordentelijk financieel beheer om wel te kunnen voldoen aan de eisen die worden gesteld. 
 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen