Kabinet versterkt digitale samenleving in het Caribisch deel van het koninkrijk

04-11-2022

Coördinerend bewindspersoon van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) presenteert vandaag de werkagenda voor een veilige, inclusieve en kansrijke digitale samenleving.

Het kabinet heeft in deze eerste werkagenda de thema’s ‘digitaal fundament’ en ‘digitale overheid’ uit de hoofdlijnenbrief van 8 maart jl. verder uitgewerkt en gespecificeerd. Daarmee is het de eerste stap in de concrete invulling van de ambities van het kabinet voor de digitale transitie van het Nederlandse koninkrijk. 

“Burgers en bedrijven in Caribisch Nederland moeten gelijkwaardig mee kunnen doen in de digitale samenleving. Dat is nu vaak nog niet het geval”, aldus van Huffelen. “De overheidsdienstverlening is nog niet optimaal ingericht en de digitale overheid staat er nog in de kinderschoenen. Hier gaan we voortvarend mee aan de slag. We brengen de dienstverlening op een gelijkwaardig niveau als in Europees Nederland, zowel digitaal als fysiek. Daarnaast gaan we met de zelfstandige landen binnen ons Koninkrijk in gesprek om te bepalen wat we kunnen doen om de overgang naar de digitale samenleving in Aruba, Curaçao en Sint-Maarten te versterken”.

In de werkagenda zijn zeven actiepunten opgesteld voor Caribisch Nederland:

  1. Het door ontwikkelen van een van een Identiteit- en toegangsstelsel. Studenten uit Caribisch Nederland en de Landen krijgen in Europees Nederland sneller een BSN, waardoor ze makkelijker voorzieningen kunnen aanvragen;
  2. Het uitvoeren van het plan van aanpak “Publieke dienstverlening Caribisch Nederland fysiek en digitaal op gelijkwaardig niveau;
  3. Het uitvoeren van het plan van aanpak om betaalbaarheid, beschikbaarheid en stabiliteit van internet te vergroten;
  4. Het vergroten van digitale vaardigheden;
  5. Zorgen dat iedereen veilig en vertrouwd online kan;
  6. Het opstellen van een propositie groeifonds 4e ronde;
  7. Met de Landen bepalen hoe de transitie naar Digitale Samenleving kan worden ondersteund

Grote ambities
Het kabinet kijkt over haar kabinetsperiode heen en richt haar blik vooruit op 2030. De werkagenda kent, met reden, grote ambities. In de realisatie zal met alle betrokkenen blijvend worden gezocht naar de juiste balans tussen ambitie en haalbaarheid, naast de opgaven waar nu al aan wordt gewerkt. Dit komt ook terug in de jaarlijkse actualisatie, want digitalisering vraagt om permanente aandacht, flexibiliteit en aanpassing. De werkagenda is opgesteld in nauw overleg met de medeoverheden en richtinggevend voor de digitale transitie en de digitalisering in de verschillende beleidsdomeinen van het Rijk.
 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen