Start Adviescommissie Versterken weerbaarheid democratische rechtsorde

07-10-2022

De komende tijd gaat de Adviescommissie Versterken weerbaarheid democratische rechtsorde onder leiding van burgemeester Ahmed Marcouch onderzoek doen naar de ontwikkeling van (politieke) polarisatie, radicalisering en extremisme en hoe dit effect heeft op de democratische rechtsorde.

De ministerraad heeft op voorstel van de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Justitie en Veiligheid en Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met de benoeming van de leden van de onafhankelijke adviescommissie.

De volgende leden zijn voorgedragen voor benoeming:
•    de heer prof. dr. P. Dekker
•    mevrouw M.J.J. van den Anker 
•    de heer prof. dr. R. Vliegenthart 
•    de heer J.J. de Voogd  
•    mevrouw S. El Fizazi 
•    de heer drs. F.J.J. Geraedts 
•    mevrouw prof. dr. E.H. Tonkens 
•    de heer dr. G.M. van Buuren 
•    mevrouw N. van Weezel 

Marcouch: "Het onderwerp waarover de commissie gaat adviseren kent vele kanten. Ik ben daarom blij met de veelzijdigheid van de expertise van de commissieleden. Ik kijk er naar uit om met deze commissie van start te gaan."

Advies versterken weerbaarheid democratische rechtsorde
De commissie is gevraagd het komende jaar breed onderzoek te doen naar verschillende onderwerpen zoals de afname van het vertrouwen, polarisatie, radicalisering, extremisme, maatschappelijke scheidslijnen en versterking van de democratische rechtsstaat. Daarbij is een aantal onderzoeksvragen in de taakopdracht opgesteld waarop de commissie haar advies kan uitbrengen. Tegenstellingen tussen burgers en een kritische houding richting overheid en politiek horen bij een gezonde democratische rechtsorde. Wanneer worden uitingen problematisch omdat zij mogelijk het vrije publieke debat en daarmee de democratische rechtsorde onder druk zetten? Welke zijn weliswaar toelaatbaar, maar ook problematische omdat ze de democratische rechtsorde onder druk zetten? Welke rol spelen internet en sociale media hierbij? Wat zijn de randvoorwaarden die nodig zijn voor mensen om meer gevoel van vertrouwen en verbinding te ervaren? Wat kunnen overheid en politiek hierin doen? Er wordt expliciet een oproep gedaan om ook de samenleving te raadplegen bij dit vraagstuk daar waar het zich juist in de samenleving afspeelt.

Met het onderzoek wordt gevolg gegeven aan de motie van Tweede Kamerlid Segers. De motie is tot stand gekomen naar aanleiding van het debat over de regeringsverklaring. De adviescommissie is gevraagd voor 1 oktober 2023 haar eindrapportage aan te bieden aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Justitie en Veiligheid.
 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen