Meer financiële ruimte op korte en lange termijn

20-09-2022

Prinsjesdag 2022 staat voor het ministerie van BZK in het teken van meer financiële ruimte op korte én lange termijn. Zo komt er extra steun voor lokale overheden en Caribisch Nederland, en er komen maatregelen voor het verlagen van de huren.

Meer financiële armslag voor gemeenten en provincies
Minister Bruins Slot (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en staatssecretaris Van Rij (Financiën) stellen voor gemeenten € 1 miljard en voor provincies € 100 miljoen extra beschikbaar in 2026. Dit in aanloop naar een nieuwe financieringssystematiek voor gemeenten. Deze middelen zijn vrij besteedbaar: het is aan de gemeenten en provincies hoe ze die willen inzetten. Met deze extra middelen wil het Rijk de gemeenten en provincies ondersteunen in de belangrijke rol die zij vervullen richting hun inwoners.

Alle Kamerstukken vanaf Prinsjesdag voorzien van beslisnota's
Vanaf Prinsjesdag worden bij toezending van alle stukken aan het parlement ook de onderliggende departementale nota's (beslisnota's) meegestuurd. In een beslisnota staat achtergrondinformatie die ministers gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Door beslisnota's met Kamerstukken mee te zenden, draagt het kabinet eraan bij dat het parlement in staat wordt gesteld zijn controlerende en medewetgevende taken goed uit te voeren. Het openbaar maken van de beslisnota's is in fases ingevoerd. Sinds 1 juli 2021 werden Kamerstukken die gaan over beleid en wetgeving al openbaar gemaakt. Vanaf 20 september 2022 zijn de beslisnota's van alle Kamerstukken openbaar.

Huur en huurtoeslag
Vanaf juli 2023 krijgen huurders met een laag inkomen in een corporatiewoning een huurverlaging van gemiddeld € 57 per maand. Deze huurverlaging was eerder voorzien voor 2024, maar wordt door minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) met een jaar vervroegd. Circa 510.000 huishoudens komen voor de huurverlaging in aanmerking. 
Door dit te combineren met een hogere huurtoeslag worden de woonlasten voor de groep huurders met een laag inkomen nog iets verder gedempt. Door een lagere eigen bijdrage ontvangen mensen vanaf januari 2023 maandelijks € 16,94 extra huurtoeslag. Daarnaast zorgt de doorwerking van het verhoogde wettelijk minimumloon voor een deel van de ontvangers voor een verdere verhoging van de huurtoeslag. 

Isolatie woningen
Door goede isolatie van woningen kan veel energie worden bespaard. Met het versnellen van het Nationaal Isolatieprogramma komt hier in 2023 en 2024 in totaal € 300 miljoen extra voor beschikbaar. Gemeenten kunnen dit geld gebruiken voor het ondersteunen van bewoners, bijvoorbeeld via een straat-voor-straat aanpak van slecht geïsoleerde woningen. Ook worden de budgetten voor isolatiesubsidies verhoogd. Deze extra middelen komen bovenop de € 4 miljard die tot 2030 beschikbaar is voor het Nationaal Isolatieprogramma. 

Koninkrijksrelaties
Het kabinet ziet dat de stijgende prijzen in Caribisch Nederland mensen extra hard raken. Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) en minister Schouten (Armoedebeleid) trekken daarom aanvullend in 2023 eenmalig € 16 miljoen en jaarlijks € 2,4 miljoen uit om de koopkracht op Bonaire, Sint Eustatius en Saba te verbeteren. Verder wordt ook voor Caribisch Nederland een pakket uitgewerkt om de gevolgen te dempen van de stijgende energieprijzen. 

Digitalisering
Het kabinet werkt aan een digitale agenda waarin publieke waarden een centrale plek innemen. Wat offline de norm is, moet ook online gaan gelden. En iedereen moet mee kunnen doen. Daarom krijgen de ruim twee miljoen mensen die digitaal minder vaardig zijn, hulp vanuit het Rijk. Daarnaast werkt het kabinet aan een digitale identiteit, worden algoritmen gereguleerd en wordt er ingezet op het bestrijden van desinformatie en online discriminatie. Sterke Europese wet- en regelgeving, zoals de AI-act, de Digital Markets Act en de Digital Services Act zullen hier ook een belangrijke rol in spelen. 
 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen