Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding ingesteld

03-06-2022

De ministerraad heeft op voorstel van minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK), mede namens staatssecretaris Uslu van Cultuur en Media, ingestemd met de benoeming van Ineke van Gent tot voorzitter van het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding.

Samen met mevrouw drs. Amma Asante (voorzitter Landelijke Cliëntenraad) en de heer mr. Martin Berendse MA (directeur-bestuurder Stichting Openbare Bibliotheken Amsterdam) gaan zij het adviescollege vormen.

Dit adviescollege, dat op grond van de Wet open overheid is ingesteld, zal de regering en het parlement gevraagd en ongevraagd adviseren over de openbaarmaking van overheidsinformatie en de meerjarenplannen voor verbetering van de informatiehuishouding. Ook krijgt het adviescollege een bemiddelingstaak voor journalisten en wetenschappers.

Voorzitter Van Gent: “Als oud-Kamerlid weet ik als geen ander hoe belangrijk het is dat de overheid open is over haar doen en laten, en inzicht geeft in haar afwegingen. Maar ook als burgemeester ervaar ik dat. Het is voor mensen belangrijk dat ze inzage krijgen in hun dossiers, in hun gegevens, dat ze kunnen begrijpen hoe bepaalde afwegingen worden gemaakt. Dat journalisten de macht kunnen controleren. Er is veel werk aan de winkel, vertrouwen terug te winnen. Ik vind het een eer dat ik daaraan mag bijdragen als voorzitter van het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding, en een verantwoordelijkheid. Ik ga met enthousiasme met die uitdagingen aan de slag, samen met Amma en Martin, die elk een relevante achterban en deskundigheid meebrengen”.

Kerntaak

Het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding is een onafhankelijk adviescollege van maximaal vijf leden, dat de regering en het parlement gevraagd en ongevraagd zal adviseren over de openbaarmaking van overheidsinformatie, zowel door organen van de centrale overheid als door provincies, gemeenten en waterschappen. De overige twee leden worden in de tweede helft van dit jaar benoemd. Het college wordt ondersteund door een ambtelijk bureau. Het college zal de minister van BZK en de staatssecretaris voor Cultuur en Media (verantwoordelijk voor de Archiefwet) daarnaast adviseren over de uitvoering van de meerjarenplannen voor verbetering van de informatiehuishouding bij overheidsorganisaties. Ook gaat het adviescollege bemiddelen naar aanleiding van ingediende klachten van journalisten en wetenschappers over de wijze waarop een overheidsorganisatie hun Woo-verzoeken behandelt. Het streven is om vanaf september 2022 bemiddelingszaken aan te kunnen nemen. Ook de eerste adviezen zullen na de zomer verschijnen.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen