Minister Bruins Slot ondertekent Zichtbaarheidsakkoord Friese taal

25-04-2022

Het Fries is de moedertaal van meer dan 300.000 Friezen en een belangrijk onderdeel van de eigen identiteit en de cultuur.

Om de zichtbaarheid van het Fries te versterken, hebben minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Hanke Bruins Slot en gedeputeerde Sietske Poepjes vandaag tijdens een werkbezoek aan Noordwest-Fryslân het Zichtbaarheidsakkoord voor de Friese taal ondertekend. Zo willen het Rijk en de provincie Fryslân ervoor zorgen dat overheidsinstanties het Fries meer gebruiken om de tweede rijkstaal in de provincie Fryslân zichtbaar te houden.

In het akkoord is afgesproken om de Friese taal op verschillende manieren terug te laten komen in de openbare binnen- en buitenruimten in Fryslân. Zo zal in de Rijksgebouwen in de provincie de bewegwijzering tweetalig worden: in het Nederlands en in het Fries. Ook worden de Rijkspanden met meer Friese kunst verrijkt, omdat met kunst ook de zichtbaarheid van de taal vergroot kan worden. Verder gaat rond de Rijkswegen in Fryslân een proef draaien met tijdelijke extra bebording, naast de Nederlandse borden zal ook een bord in de Friese taal worden geplaatst. 

Minister Bruins Slot: “De taal die het dichtst bij je staat, is vaak de taal van je hart en van je leven. Voor het overgrote deel van de Friezen is dat het Fries. Met de acties en afspraken uit dit Zichtbaarheidsakkoord krijgt de Friese taal een meer zichtbare plek onder andere in Rijksgebouwen en langs de Friese wegen, maar ook in de communicatie van overheidsorganen. 

Het Zichtbaarheidsakkoord komt voort uit een motie van de Tweede Kamer waarin werd gevraagd om de zichtbaarheid van de Friese taal in Friesland te bevorderen en is een aanvulling op de Bestuursafspraak Friese taal en cultuur 2019-2023. 

Naast de ondertekening van het akkoord was tijdens het werkbezoek ook aandacht voor een Regio Deal in Noordwest-Fryslân. Verder ging de minister aan de hand van het voorbeeld Natuer mei de Mienskip in gesprek over democratische participatie in Fryslân. Tot slot sprak zij jongeren van Tienskip, die hun leeftijdgenoten op een laagdrempelige wijze laten kennismaken met de lokale politiek, en participatie bij jongeren stimuleren. 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen