Vaststelling compensatie inkomstenderving corona 2020

22-07-2021

Met dit bericht willen wij u nader informeren over het proces voor de komende weken om de compensatie inkomstenderving bij gemeenten door corona in 2020 vast te stellen. Hieronder vindt u een nadere toelichting op wat wordt vergoed en hoe het proces is ingericht.

 
Update 19 augustus 2021:

Stand van zaken

Op dit moment hebben de meeste gemeenten de berekening van het concept compensatiebedrag ontvangen. Uiterlijk vrijdag 20 augustus zullen ook de laatste gemeenten de berekening ontvangen.

Heeft u ook op vrijdag 20 augustus niets ontvangen of heeft u vragen over de berekening, dan kunt u een mail sturen naar: compensatieinkomstenderving@minbzk.nl.

We vragen u ons voor 30 augustus te laten weten of u het eens bent met de berekening.

Ons streven is in de eerste week van oktober de definitieve compensatie voor uw gemeente vast te stellen, zodat deze dit jaar nog kan worden verwerkt.

Als u niet voor 30 augustus reageert, dan moet u er rekening mee houden dat de compensatie voor uw gemeenten begin oktober niet definitief kan worden vastgesteld.

 

Gelet op het zeer krappe tijdspad, ook nog in de zomerperiode, vernemen wij graag voor 30 juli op welk mailadres uw gemeente de conceptberekening wenst te ontvangen teneinde een zo spoedig mogelijke verzending aan en beoordeling door uw gemeente mogelijk te maken. Indien geen mailadres van uw gemeente wordt ontvangen, zal de mail aan het algemene correspondentieadres van uw gemeenten verzonden worden. Correspondentie over de compensatiebedragen verloopt via compensatieinkomstenderving@minbzk.nl.compensatieinkomstenderving@minbzk.nl

A.    Wat wordt vergoed?
Uitgangspunt is reële compensatie van de door uw gemeente gederfde inkomsten door corona in 2020. De gederfde inkomsten worden berekend door de door uw gemeente begrote inkomsten af te zetten tegen de door uw gemeente volgens uw jaarrekening geïnde inkomsten. Na vaststelling van de totaal gederfde inkomsten zal het totale reeds door uw gemeente ontvangen compensatiebedrag in 2020 hierop in mindering worden gebracht. 

De compensatie betreft de volgende posten: toeristenbelasting, parkeerbelasting, terrasprecario- en reclamebelasting, marktgelden, evenementenleges, havengelden en kwijtschelding / oninbaar verklaren lokale heffingen als gevolg van corona. Voor de leges geldt dat, mocht er een groot verschil zijn tussen begrote en gerealiseerde leges, het Rijk en de VNG hierover nader in gesprek zullen gaan.

B.    Wanneer ontvangt u de vergoeding?
Het streven is de te compenseren bedragen nog dit jaar over te maken. Dit vraagt een strakke planning, want uiterlijk 11 oktober 2021 moeten de definitieve bedragen zijn vastgesteld.

C.    Hoe gaat de vaststelling van de vergoeding in zijn werk?

Uw IV3-gegevens zijn in juli bekend

  1. Uiterlijk rond 16 augustus zal uw gemeente de berekening van het concept compensatiebedrag voor uw gemeente ontvangen.
  2. Tot uiterlijk 30 augustus kunt u een reactie toesturen op het concept compensatiebedrag. Bent u het niet eens met het door ons vastgestelde bedrag, dan ontvangen wij graag een motivering hierbij. 
  3. Begin september zal het Rijk uw reactie beoordelen. 
  4. Rond 17 september zal het Rijk de definitieve bedragen vaststellen.

Uw IV3-gegevens zijn in juli nog niet bekend, maar wel in september

  1. In september, na de tweede levering van de IV3-gegevens, zal voor uw gemeente het bovenstaande proces versneld plaatsvinden.
  2. Rond 30 september zal uw gemeente de berekening van het concept compensatiebedrag voor uw gemeente ontvangen. 
  3. Tot uiterlijk 6 oktober kunt u een reactie toesturen op het concept compensatiebedrag. Bent u het niet eens met het door ons vastgestelde bedrag dan ontvangen wij graag een motivering hierbij. 
  4. Uiterlijk 11 oktober zal het Rijk de definitieve bedragen vaststellen.

Uw IV3-gegevens zijn pas na september bekend
Dan geldt voor uw gemeente dat het compensatiebedrag in het voorjaar 2022 definitief zal worden vastgesteld en uitgekeerd.
 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen