Nederland denkt mee over hoe verder na de coronacrisis

12-07-2021

De COVID-19 pandemie heeft ons land hard geraakt. Naast het bestrijden van het virus is daarom een Rijksbreed team samen met inwoners, maatschappelijke organisaties, bedrijven, wetenschappers, bestuurders en beleidsmakers aan de slag gegaan met de vraag hoe Nederland kan herstellen en vernieuwen

na de crisis. Het resultaat, een perspectief voor en door de samenleving, wordt vandaag aan de Tweede Kamer aangeboden.

‘Nederland na de crisis’ is een initiatief van alle departementen onder leiding van programma DG Samenleving en COVID-19. Het RIVM, de VNG en IPO en planbureaus SCP, PBL en CPB zijn nauw betrokken. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is sponsor van dit traject. De komende periode nodigt DG Samenleving en COVID-19 beslissers in Nederland uit om te reflecteren op de inzichten en samen stappen te zetten om deze thema’s aan te pakken.

In een brede dialoog deelden Nederlanders hoe ze door de coronacrisis in de knel zijn gekomen, welke kansen zijn ontstaan en wat er nodig is om na de coronacrisis te herstellen. Via www.watisjouwidee.nl werden ideeën en uitkomsten continu gedeeld. De geluiden uit de dialoog, samen met adviezen van planbureaus, lokale overheden en stakeholders, laten zes thema’s zien. Deze thema’s hebben volgens een grote groep Nederlanders extra aandacht nodig naar aanleiding van de coronacrisis:

1. Nieuwe ongelijkheden. Bestaande verschillen zijn uitvergroot door de crisis, denk aan verschillen tussen generaties, regio’s en tussen mensen die wel of niet zzp’er of gevaccineerd zijn. Deelnemers aan de dialoog spreken van ‘winnaars en verliezers’ en er zijn zorgen over een toenemende tweedeling in de samenleving.

2. Duurzaam economisch herstel. Zoals corona actief werd aangepakt, zou de klimaatcrisis ook sneller en concreter kunnen worden aangepakt. Er is behoefte aan een scherper maatschappelijk debat en een overheid die regisseert op dit onderwerp.

3. Gezonde mensen in een groene leefomgeving. Mensen hebben de behoefte om de rust, flexibiliteit, gezonde leefstijl en het opzoeken van de Nederlandse natuur vast te houden.

4. Sociale en mentale veerkracht van de samenleving. Mensen snakken naar ontspanning en zoeken (lokaal) ondersteuning in het ontmoeten, ook tussen ‘bubbels’.

 

 

5. Het nieuwe werken en leven in een blended samenleving. De toenemende digitalisering door COVID-19 kent kansen (bijvoorbeeld in werk-privé balans, spreiding mobiliteit en flexibiliteit werknemers).

6. Bestuurlijke verhoudingen en inclusieve besluitvorming. Mensen vragen om meer nabijheid van de overheid, inspraak van burgers, gelijke behandeling en inclusiviteit. De oproep is duidelijk: zet de dialoog voort.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen