Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2020 maakt belang flexibiliteit duidelijk

19-05-2021

Staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft vandaag de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2020 naar de Tweede Kamer gestuurd. De jaarrapportage geeft een overzicht van de prestaties van de Rijksoverheid op organisatorisch gebied.

In deze pandemie heeft het Rijk laten zien in zijn bedrijfsvoering flexibel en wendbaar te zijn. Zo is de digitale infrastructuur sterk uitgebreid om massaal thuiswerken mogelijk te maken en kunnen alle rijksambtenaren op een veilige manier videovergaderen. Tijdens deze bijzondere omstandigheden bleef de productiviteit op peil en nam het ziekteverzuim licht af.

Naar aanleiding van de kabinetsreactie op het rapport van de parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslagen (POK) worden verbeteringen doorgevoerd in de organisatie en werkwijze van de Rijksdienst. Dit betreft onder meer de informatiehuishouding binnen het Rijk, de informatievoorziening aan het parlement en versterking van het ambtelijk vakmanschap. In de komende periode worden de aangekondigde maatregelen nader uitgewerkt.

Anders werken
De Rijksdienst heeft door de opgedane ervaringen tijdens de pandemie en op basis van onderzoek de ambitie om anders te gaan werken. Hiervoor is gestart met het rijksbrede programma ‘Hybride Werken’. Thuiswerken is meer dan voorheen mogelijk, wat bijdraagt aan een betere werk-privé balans van medewerkers en waardoor de aantrekkelijkheid van het Rijk als werkgever toeneemt. Om goede dienstverlening te kunnen blijven garanderen, zijn investeringen in verbeteren van de bedrijfsvoering nodig.

Personeel
Belangrijke onderwerpen zoals de coronacrisis, de situatie in Groningen en de toeslagen bij de Belastingdienst vergden extra inzet, waardoor het aantal medewerkers bij het Rijk met bijna 5 procent toenam. Het begeleiden van stagiaires vanuit een thuiswerksituatie bleek in de coronaperiode lastig. Er zijn diverse maatregelen genomen om het aantal stageplekken te laten toenemen. De instroom van mensen met een arbeidsbeperking liep mede als gevolg van de coronacrisis vertraging op. Activiteiten voor deze groep medewerkers zijn zoveel als mogelijk online voortgezet.

ICT en informatievoorziening
De pandemie zorgde voor ICT-uitdagingen en inzichten uit de coronaperiode worden meegenomen in de strategie voor ontwikkelingen op ICT-gebied de komende jaren. Verder is in 2020 gewerkt aan een veilige en betrouwbare informatievoorziening. Er was veel aandacht voor het gebruik van data, voor Artificial Intelligence (AI) en voor een goede digitale informatiehuishouding. De opslag, het beheer en de verstrekking van gegevens binnen een organisatie is onder meer erg belangrijk voor maatschappelijke en politieke verantwoording. Informatiebeveiliging wordt steeds complexer en blijft voor veel departementen een aandachtspunt. In 2020 is gewerkt aan vergroten van de digitale weerbaarheid binnen de Rijksoverheid. De aanstelling van een Chief Information Security Officer Rijk (CISO) geeft hier een verdere impuls aan. Ook was er veel aandacht voor het werven van goed ICT-personeel, bijvoorbeeld via het I-Traineeship.

Duurzaamheid
Het Rijk werkt aan een duurzaam herstel uit de coronacrisis. De inhaalslag voor de verduurzaming van de rijksbedrijfsvoering wordt daarom met een nieuw rijksbreed programma versterkt. Er liggen veel kansen, bijvoorbeeld op het vlak van huisvesting in combinatie met het verminderen van woon-werkverkeer door hybride werken. Ook de rijksbrede inkoopstrategie "Inkopen met Impact" biedt mogelijkheden voor duurzaamheid. 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen