Kabinet gaat beslisnota’s bij Kamerstukken vanaf 1 juli actief openbaar maken

10-05-2021

De informatievoorziening aan het parlement moet adequater, opener en completer. Deze toezegging heeft het kabinet op 15 januari 2021 gedaan in reactie op het rapport ‘Ongekend Onrecht’ van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag.

Daarom wordt voorgesteld vanaf 1 juli een start te maken met het openbaar maken van de onderliggende departementale beslisnota’s bij elk stuk dat aan het parlement wordt gestuurd. Met dit voorstel aan de Kamer hoopt het kabinet een wezenlijke, betekenisvolle stap te zetten richting een opener overheid.

 

Met het structureel openbaar maken van beslisnota’s bij kamerbrieven wil het kabinet de Kamer op een toegankelijke manier inzicht geven in de afwegingen en betrokken belangen bij de besluitvorming door bewindslieden. Doel is het parlement hiermee in staat te stellen zijn controle- en medewetgevende taken uit te voeren zonder voortdurend zelf op zoek te moeten gaan naar onderliggende informatie en argumenten. Uiteraard blijft daarnaast de weg voor ieder Kamerlid open om te verzoeken om specifieke aanvullende documenten of extra informatie. 

De nieuwe werkwijze zoals die nu aan het parlement wordt voorgesteld, zal in fases worden ingevoerd en zich in de eerste periode primair richten op Kamerstukken over beleid en wetgeving. Zodra dit proces is ingeregeld volgen ook de beslisnota’s bij andere categorieën Kamerstukken.

Beslisnota’s

In een ‘beslisnota’ zijn de overwegingen, alternatieven, relevante feiten en risico’s op een rij gezet voor de bewindspersoon. Ze zijn daarmee een rijke en handzame vorm van informatie. De beslisnota’s worden vanaf 1 juli a.s. op rijksoverheid.nl geplaatst op het moment dat de Kamers worden geïnformeerd over de besluitvorming door middel van een Kamerbrief. In de nota’s zullen persoonlijke beleidsopvattingen geanonimiseerd openbaar worden gemaakt om zo goed mogelijk inzicht te geven in de besluitvorming.

Overleg met parlement

Het kabinet wil over deze voorgestelde beleidslijn met het parlement in gesprek om te bepalen of deze aan de verwachtingen voldoet en hoe we daar de komende maanden praktisch invulling aan kunnen geven. De nieuwe werkwijze vergt een toegankelijke en efficiënte inrichting van de informatiehuishouding en archieven van de Rijksdienst. De komende jaren wordt nog hard gewerkt om deze op orde te krijgen. Het voorgestelde nieuwe werkproces zal naar verwachting dan ook niet vanaf het eerste moment helemaal perfect verlopen. De bedoeling is wel dat per 1 juli a.s. een betekenisvolle start wordt gemaakt met de voorgestelde werkwijze die al lerende en in goed overleg met het parlement zal worden uitgebouwd of aangevuld.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen