Overzicht giften en schulden politieke partijen Tweede Kamerverkiezing

10-03-2021

Politieke partijen die meedoen aan de Tweede Kamerverkiezing zijn altijd verplicht voorafgaand aan de verkiezingen overzichten van giften en schulden aan/van de partij en giften aan de kandidaten aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) te verstrekken.

Deze overzichten geven een beeld van de financiën van de politieke partijen die meedoen aan de Tweede Kamerverkiezing van 17 maart. De overzichten zijn vandaag openbaar gemaakt op rijksoverheid.nl

Het gaat om giften vanaf € 4.500 aan de politieke partijen en hun kandidaten, maar ook om schulden boven de € 25.000 van de politieke partijen. Voor giften aan kandidaten geldt voor 2021 een lager bedrag naar rato van de periode in het jaar. De overzichten beslaan de periode 1 januari 2019 tot en met 24 februari 2021. Dit is geregeld in de Wet financiering politieke partijen. Transparantie van giften heeft tot doel zichtbaar te maken hoe partijen aan hun middelen komen. Dit inzicht helpt (de schijn van) belangenverstrengeling te voorkomen.

35 van de 37 politieke partijen die deelnemen aan de verkiezingen hebben aan alle verplichtingen voldaan. Hieronder zijn alle partijen die nu al in de Tweede Kamer zitten. Eén partij heeft geen overzicht aangeleverd. Dit gaat om Trots op Nederland.

Deze verplichting in aanloop naar de verkiezingen bestaat naast de verplichting voor politieke partijen die vertegenwoordigd zijn in de Eerste en/of Tweede Kamer om jaarlijks voor 1 juli een financieel verslag, overzichten van giften vanaf een bedrag van € 4.500 en schulden van boven de € 25.000 over het voorgaande jaar aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te verstrekken.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen