Politieke overeenstemming tussen Aruba en Nederland

13-11-2020

De regeringen van Aruba en Nederland hebben politieke overeenstemming bereikt over de derde tranche liquiditeitssteun 2020. In dit akkoord zijn er afspraken gemaakt voor een vrijwillige, maar niet vrijblijvende meerjarige samenwerking tussen beide landen.

In ruil voor hervormingen op Aruba, zal het Nederlandse kabinet nieuwe liquiditeitssteun bieden, maar daarnaast ook op meerdere terreinen investeren in de ontwikkeling van Aruba. Zo gaat Nederland Aruba ondersteunen bij de afgesproken structurele hervormingen. Naast het voortzetten van liquiditeitssteun voor de ontstane tekorten als gevolg van de Coronacrisis, gebeurt dit ook met kennis en kunde. Daarvoor is het Caribisch hervormings- en ontwikkelingorgaan opgericht, kortweg het COHO, dat samen met de ministeries op Aruba en in overleg met stakeholders de hervormingen verder gaat uitwerken. Ook zal dit orgaan mee gaan helpen met de implementatie hiervan. Het COHO zal hierbij geen bevoegdheden overnemen van de Staten, de Regering en de verantwoordelijke overheidsorganen; dit is in het gevoerde overleg nadrukkelijk overeengekomen en vastgelegd. Wel wordt het COHO in staat gesteld om toezicht te houden op de uitvoering van de structurele hervormingen en consequenties te verbinden aan het onvoldoende meewerken hieraan. 

Met het bereiken van deze overeenstemming stelt Nederland 209 mln AWG ofwel 105 mln euro liquiditeitssteun beschikbaar voor Aruba voor de periode tot eind van dit jaar. Ook helpt Nederland Aruba met de herfinanciering van Arubaanse schuld van ruim een half miljard Arubaanse florijnen. Dit levert het land een rentevoordeel op van ruim 80 mln AWG ofwel 40 mln euro ten opzichte van marktfinanciering. Daarnaast komt er structureel een bedrag oplopend tot 17,9 mln euro beschikbaar ter versterking van de rechtsstaat in Aruba.

Premier Wever Croes: “Met dit akkoord begint een nieuwe etappe voor Aruba. Corona heeft een enorme impact gehad op Aruba, dermate groot dat Aruba er alleen niet uit komt. Aruba heeft hulp hiervoor nodig, niet alleen om in de liquiditeitsbehoefte te voorzien, maar ook om de nodige hervormingen door te voeren om een sterke en weerbare economische fundering te bouwen die toekomstige schokken kan weerstaan. Aruba is daarom Nederland zeer dankbaar en erkentelijk voor de geboden steun. Samen zullen we werken aan een sterkere economie, een sterkere autonomie voor een sterker Aruba.”

Staatssecretaris Knops: “Met dit politieke akkoord wordt er gewerkt aan de noodzakelijke structurele hervormingen die de economie en de samenleving van Aruba duurzaam weerbaarder moeten maken. Naast hervormingen is er ook ruimte voor investeringen op het eiland. Aruba moet sterker uit deze crisis komen, want de mensen op Aruba verdienen een sociaal en economisch perspectief. Deze politieke overeenstemming is daarin een belangrijke stap. Maar met deze overeenstemming is het traject niet afgerond. Op een aantal gebieden, zoals de pensioenhervormingen voor ministers en statenleden, zal Aruba op korte termijn nog stappen moeten zetten om ook voor verdere tranches liquiditeitssteun in aanmerking te komen. De in het landspakket opgenomen hervormingen moeten ook echt uitgevoerd worden. Alleen dán ligt voorspoed voor de Arubaanse burgers in het verschiet. Dit zal evenwel van álle partijen op Aruba continue inspanning vergen.”

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen