Stapsgewijs naar aardgasvrije wijken

28-09-2020

Vandaag stuurde de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de brief over de voortgang van het Klimaatakkoord Gebouwde Omgeving naar de Tweede Kamer.

De brief geeft een breed beeld van wat er het afgelopen jaar is gedaan door de verschillende partners van het Klimaatakkoord Gebouwde Omgeving. Ook reageert de minister op de reflectie van de voorzitter van het Uitvoeringsoverleg Gebouwde omgeving, Maarten van Poelgeest, die in kaart heeft gebracht welke knelpunten er zijn en welke verbeteringen in de gekozen aanpak mogelijk zijn.

Stapsgewijs

In het Klimaatakkoord is een (stapsgewijze) aanpak afgesproken voor de verduurzaming van 1,5 miljoen woningen en andere gebouwen tot en met 2030 waarbij naast het aardgasvrij maken van wijken ook isolatie en andere CO2-besparende maatregelen nadrukkelijk deel uitmaken van deze wijkgerichte aanpak. Dit betekent dat de wijkgerichte aanpak niet noodzakelijkerwijs in één stap naar aardgasvrij gaat, maar dat de verduurzaming deels ook stapsgewijs kan worden gerealiseerd met (grootschalige) woningisolatie en hybride warmteoplossingen. De gebouwisolatie, de aanleg van de nieuwe infrastructuur en de omschakeling naar duurzame warmtebronnen hoeven immers niet op hetzelfde moment plaats te vinden. Wel is uiteraard van belang te blijven bezien hoe het geheel in het eindbeeld richting 2050 past. Dit geldt ook voor de transitievisies warmte die gemeenten opstellen. De minister gaat de gemeenten hierover middels een brief informeren.

Betaalbaarheid

Om verduurzaming betaalbaar te maken zijn diverse subsidies beschikbaar voor woningeigenaren en verhuurders, zoals de Subsidie energiebesparing eigen huis, de Investeringssubsidie duurzame energie en de Subsidie aardgasvrije huurwoningen. Ten aanzien van de financiering voor de verduurzaming van koopwoningen is met de start van het Nationaal Warmtefonds in februari 2020 een belangrijke stap gezet. Begin volgend jaar zal het Nationaal Warmtefonds financiering gaan aanbieden voor degenen die verduurzamen in een wijkgerichte aanpak, maar dat nu nog niet kunnen omdat zij hiervoor onvoldoende leenruimte of andere financieringsmogelijkheden hebben. Door een combinatie van de beschikbare subsidies voor verduurzaming en de nieuwe energiebespaarhypotheek van het Nationaal Warmtefonds ontstaat ook voor deze doelgroep een betaalbaar verduurzamingsaanbod.

In het Klimaatakkoord is oorspronkelijk opgenomen dat gebouwgebonden financiering (ggf) mogelijk wordt gemaakt door aanpassing van het Burgerlijk Wetboek. Een gebouwgebonden financiering is een lening die direct gekoppeld is aan de woning in plaats van aan de persoon. Nader onderzoek heeft uitgewezen dat het uitgangspunt van volledig automatische overgang van financiering van eigenaar op eigenaar (zonder dat de kredietwaardigheid van de koper getoetst wordt) niet mogelijk is. Banken hebben laten weten dat het product zo complex is dat een commercieel ggf-product niet mogelijk is. Daarom heeft de minister besloten gebouwgebonden financiering verder te ontwikkelen in het publieke domein. De minister heeft het Nationaal Warmtefonds gevraagd te bezien onder welke voorwaarden zij gebouwgebonden financiering kunnen ontwikkelen en aanbieden.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen