Huurverlaging voor dure scheefwoners

15-09-2020

In 2021 worden de huren van dure scheefwoners verlaagd. Het gaat dan om huurders van een sociale huurwoning van woningcorporaties waarbij de huur te hoog is in verhouding tot het inkomen.

Deze scheefgroei komt bijvoorbeeld door een terugval in inkomen of omdat huurders in het verleden een huis toegewezen hebben gekregen dat niet bij hun inkomen past. In totaal gaat het om naar schatting 260.000 huurders die in aanmerking komen voor dit recht op eenmalige huurverlaging tot de eerste zogenoemde aftoppingsgrens (619,01 euro voor een- en tweepersoonshuishoudens, 663,40 euro voor drie- en meerpersoonshuishoudens). Gemiddeld komt de huurverlaging neer op 40 euro per maand per huishouden.

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: “Deze huurverlaging is echt gericht op die mensen die te hoge woonlasten hebben en daardoor kwetsbaar zijn voor betaalrisico’s en schulden. Die mensen wil ik hiermee meer financiële ruimte geven, zodat er aan het einde van de maand ook geld overblijft voor andere dingen.”

De huren worden met deze maatregel met ongeveer 160 miljoen euro verlaagd. Het kabinet komt door middel van een verlaging van de verhuurderheffing tegemoet voor de huurverlaging voor dure scheefwoners. Per saldo blijft de investeringscapaciteit van de sector op peil zodat ze aan hun maatschappelijke opgave, waaronder het bouwen en verduurzamen van huizen, kunnen blijven voldoen.

Betaalbaarheid

Huurders met een woning in de vrije sector kunnen tijdelijk (financieel) in de knel komen door de coronacrisis. Huurders kunnen zich dan bij hun verhuurder melden met een verzoek tot maatwerk. Uit enquêtes gehouden onder verhuurders blijkt dat tussen de 0,65% en 3% van de huurders de afgelopen tijd een verzoek heeft ingediend voor maatwerk. In 85% tot 95% van de verzoeken is het tussen verhuurder en huurder tot een oplossing gekomen. De huurder krijgt bijvoorbeeld uitstel van betaling, er wordt een betalingsregeling getroffen of de huur wordt (deels) kwijtgescholden. Dit sluit aan bij het beeld dat uit het registratiepunt bij de Huurcommissie komt voor huurders waarbij de verhuurder geen maatwerk wil toepassen. Tot half september hebben ongeveer 117 huurders een melding gedaan. 

Huisuitzettingen

De minister heeft in maart met verhuurders afgesproken om huisuitzettingen als gevolg van betalingsproblemen door corona uit te stellen. De minister werkt dit najaar samen met verhuurders aan opvolging van het statement. Daarbij staat de aandacht voor een persoonlijke aanpak centraal, omdat dit het meest effectief is. In een vroeg stadium handelen bij betalingsproblemen en komen tot betalingsregelingen kan erger voorkomen.

Daarnaast treedt er op 1 januari 2021 een wet van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in werking die gegevensuitwisseling tussen gemeenten en verhuurders mogelijk maakt. Verhuurders moeten gemeenten informeren als een huurder betalingsachterstanden heeft en het zoeken van persoonlijk contact niet tot een oplossing heeft geleid. Gemeenten moeten de verhuurder dan een aanbod tot schuldhulpverlening doen. 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen