Woningcorporaties bouwen 80.000 sociale huurwoningen met belastingkorting

14-05-2020

Woningcorporaties maken ruimschoots gebruik van de korting op de verhuurderheffing als ze betaalbare huurwoningen bouwen. De komende vijf jaar bouwen ze 80.000 sociale huurwoningen met steun van deze regeling.

Dat maken Aedes, VNG en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vandaag bekend.

De regeling is begin dit jaar opengesteld als onderdeel van de aanpak om sneller meer betaalbare woningen te realiseren. Corporaties krijgen voor een betaalbare huurwoning die ze bouwen een belastingkorting van maximaal 25.000 euro. De korting helpt om de bouw en exploitatie van een sociale huurwoning haalbaar te maken.

Voor de regeling is voor de eerste tien jaar in totaal één miljard euro beschikbaar gesteld en dit bedrag is nu al ruim overschreden. Er zijn aanvragen ingediend voor een bedrag van € 1.690 miljoen, goed voor de bouw van 75 duizend woningen. Tot 1 juli kunnen nog aanvragen ingediend worden waardoor het totaal aantal woningen naar verwachting uitkomt op 80.000.

Volgens minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties staat Nederland voor een grote bouwopgave. De bouwopgave van corporaties ligt de komende jaren een stuk hoger dan de 80.000 woningen die nu met belastingkorting worden gebouwd. En zeker nu, ten tijde van de coronacrisis, moet alles uit de kast gehaald worden om door te bouwen. Het is daarom goed om te zien dat de heffingsvermindering voor nieuwbouw door woningcorporaties veelvuldig is aangevraagd.

Minister Ollongren: “Ik heb altijd gezegd dat de 1 miljard euro die voor de komende tien jaar beschikbaar is gesteld ook in 1 jaar uitgegeven mag worden. Dat dit nu ook werkelijkheid wordt is goed nieuws. Er kunnen nu snel heel veel nieuwe huizen met een lage huur bijgebouwd worden. Zodat er meer betaalbare woningen komen voor de mensen met een lager inkomen en kwetsbare groepen zoals daklozen.”

Gezamenlijke taskforce

Om ervoor te zorgen dat de dankzij de heffingsverminderingen geplande investeringen ook zo snel mogelijk leiden tot de bouw van nieuwe woningen binnen de komende vijf jaar, hebben Aedes, VNG en het ministerie afgesproken dat zij de bouw samen gaan bewaken en aanjagen. Hiervoor wordt een gezamenlijke taskforce opgericht.

Albert Vermuë directeur bij de VNG: “Gemeenten en corporaties moeten gezamenlijk werken aan het tijdig en voldoende beschikbaar krijgen van locaties en vergunningen. De schop moet snel in de grond."

Ervaringen met het versnellen van de woningbouw uit woondeals wordt gedeeld en het gebruik van Versnellingskamers Flexwonen wordt gestimuleerd. Daarnaast gaan Aedes en het ministerie samen een programma opzetten om met conceptuele bouwvormen de nieuwbouw te versnellen.

Bouwopgave corporaties

De bouw van 80.000 woningen met belastingkorting draagt bij aan het terugdringen van het tekort aan betaalbare woningen, maar dit is nog niet genoeg. De bouwopgave van corporaties ligt de komende jaren een stuk hoger.

Tonny van de Ven, waarnemend Aedes-voorzitter: “Er is grote behoefte aan betaalbare woningen en de regeling laat zien dat corporaties snel aan de slag kunnen als ze meer financiële ruimte hebben. En ook verduurzaming en leefbaarheid vragen investeringscapaciteit. Opgeteld vraagt dit veel van onze financiële positie. Die staat onder druk en dat baart zorgen.”

Er loopt een breed onderzoek naar enerzijds de maatschappelijke opgaven van corporaties en anderzijds hun beschikbare middelen en hoe die zich in de komende jaren tot elkaar verhouden. In vervolg daarop moeten er afspraken komen hoe corporaties in de toekomst hun belangrijke maatschappelijk rol kunnen blijven vervullen. De samenwerking tussen Aedes, VNG en het ministerie van BZK bij de realisatie van de 80.000 woningen moet dan ook worden gezien als een eerste stap.

Kamerbrief

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-binnenlandse-zaken-en-koninkrijksrelaties/documenten/kamerstukken/2020/05/14/kamerbrief-sluiting-heffingsvermindering-nieuwbouw

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen