De newsroom van het ministerie van BZKNieuwsberichten, toespraken en optredens

Hugo de Jonge

Hugo de Jonge

Geboren op 26 september 1977 in Bruinisse, getrouwd, 2 kinderen. Partij: CDA.

Taken

 • Volkshuisvesting: Bouwen en Wonen
 • Volkshuisvestingsfonds - Huur (onder andere huurbeleid, huurtoeslag) - Dienst Huurcommissie
 • Ruimtelijke Ordening (inclusief structuurvisie en nationale omgevingsvisie)
 • Omgevingswet, Crisis- en Herstelwet, Wet ruimtelijke ordening
 • Bouwbesluit - Kadaster
 • Rijksvastgoedbedrijf
 • Regie ruimtelijk beleid
 • Verduurzaming gebouwde omgeving
 • Programma leefbare en veilige wijken 
 • Interbestuurlijke verhoudingen met onder andere gemeenten en provincies
 • Financiën mede-overheden
 • Gemeentelijke herindelingen
 • Constitutionele zaken (inclusief privacy)
 • Verkiezingen
 • Openbaarheid van bestuur
 • Arbeidsvoorwaarden collectieve sector
 • Normering topinkomens (WNT)
 • Rechtspositie politieke ambtsdragers
 • Partijfinanciering
 • AIVD
 • Rijksdienst en SSO’S (p-direkt, fmh, ubr)
 • Verzelfstandigingsbeleid (ZBO, RWT, stichtingen)
 • Algemene Bestuursdienst (ABD)
 • Kiesraad
 • Hoge colleges van staat (o.a. Raad van State, Nationale Ombudsman, Algemene Rekenkamer)
 • Huis voor de Klokkenluiders
 • Grensoverschrijdende samenwerking
 • Regiodeals
 • Adeldom
 • Rijksbrede coördinatie discriminatiebestrijding en NCDR
 • Versterken democratie, participatie en weerbaar bestuur
 • Aanpak desinformatie ten aanzien van staatsrechtelijke/bestuurlijke aspecten

Opleiding

 • 1995
  Havo, CSG Willem van Oranje, Oud-Beijerland
 • 1999
  Leraar Basisonderwijs, Ichthus Hogeschool, Rotterdam
 • 2004
  Schoolleider Primair Onderwijs, Octaaf P.C. Academie voor Schoolmanagement, Zwolle

Loopbaan

 • 1999
  Leerkracht CBS de Akker in Rotterdam
 • 2000
  Adjunct-directeur Da Costa School in Rotterdam
 • 2004
  Beleidsmedewerker Onderwijs Tweede Kamerfractie CDA
 • 2006-2008
  Politiek assistent ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
 • 2008
  Politiek assistent minister-president Balkenende ministerie van Algemene Zaken (waarnemend)
 • 2008-2010
  Projectleider en programmamanager ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
 • 2010
  Wethouder Onderwijs, Jeugd en Gezin gemeente Rotterdam
 • 2014
  Wethouder Onderwijs, Jeugd en Zorg gemeente Rotterdam
 • 26 oktober 2017 – 10 januari 2022
  Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, tevens  viceminister-president in het kabinet-Rutte III
 • 10 januari 2022
  Dhr. H.M. de Jonge benoemd tot minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening in het kabinet-Rutte IV

Nevenfuncties

Hugo de Jonge vervulde als wethouder diverse ambtsgebonden en ambtsgerelateerde nevenfuncties. Zo was hij onder meer:

 • Voorzitter van het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond
 • Voorzitter van het bestuur van de gemeenschappelijke regeling GGD Rijnmond
 • Portefeuillehouder Jeugdzorg Stadsregio Rotterdam
 • Lid van de Raad van Toezicht Nederlands Jeugdinstituut
 • Lid van de VNG-commissie Gezondheid en Welzijn
 • Lid van de Onderwijsraad
 • Lid van de Taskforce Kindermishandeling en seksueel misbruik
 • Voorzitter van de Raad voor het Publiek belang van de Stichting CJG (sinds 2011)

Ook was Hugo de Jonge actief in diverse maatschappelijke functies in Rotterdam:

 • Lid en vervolgens secretaris Centrale Medezeggenschapsraad Ichthus Hogeschool
 • Ouderling-kerkrentmeester van de Protestantse Gemeente Rotterdam-Zuid
 • Voorzitter van de Stichting tot Instandhouding en Beheer Oude Kerk Charlois
Cookie-instellingen