Steeds meer flexwoningen door ondersteuning vanuit het Rijk

20-06-2024

De afgelopen 2 jaar is er door het huidige kabinet hard gewerkt aan een stevig fundament voor de realisatie van flexwoningen. Met flexwoningen, en het stelsel aan regelingen en ondersteuning om de realisatie van flexwoningen te versnellen, is met succes een nieuwe bouwwijze geïntroduceerd die ook steeds vaker wordt toegepast voor permanente woningbouw.

Dit heeft in de afgelopen jaren geresulteerd in een groeiend aantal flexwoningen. De verwachting is dat er in 2024 ongeveer 8.300 flexwoningen worden gebouwd. In 2023 waren dit er nog zo’n 5.100 en in 2022 zo’n 3.400.

Verduidelijking Bouwbesluit voor tijdelijke of verplaatsbare woningen
In de voortgangsbrief kondigt Minister Hugo de Jonge aan de bouw van flexwoningen verder te willen bevorderen door een aantal bouwvoorschriften uit het Bouwbesluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) te verduidelijken. Het gaat dan bijvoorbeeld over het ‘in ongewijzigde samenstelling’ verplaatsen van flexwoningen naar een permanente locatie. En over het kwaliteitsniveau van permanente woningen, die initieel gebouwd zijn op een tijdelijke locatie. De woningen voldoen al aan de Bbl-eisen voor nieuwbouw en hoeven dus niet aangepast te worden. Eerder ontstond hierover weleens verwarring.

Regelingen en ondersteuning voor flexwoningen
De bouw van flexwoningen is onder andere gestimuleerd met financiële regelingen. Met de nieuwe Stimuleringsregeling Flex- en Transformatiewoningen (SFT) kunnen gemeenten in korte tijd meer sociale huurwoningen ontwikkelen. De regeling loopt van 2023 tot en met 2026. In totaal is er een bedrag van €282 miljoen beschikbaar. De Regeling tegemoetkoming herplaatsing flexwoningen (RTHF) biedt investeerders meer zekerheid op een vervolglocatie voor de woningen. Dit beperkt  de risico’s en onzekerheden die bij het investeren in woningen op tijdelijke locaties komt kijken. Daarnaast zijn gemeenten, corporaties en andere partijen afgelopen jaren intensief ondersteund door experts bij het realiseren van deze relatief nieuwe bouwwijze. En heeft het Rijk diverse kennisproducten en middelen ontwikkeld, zoals een rekenmodel die de business case van een flexwoon-project inzichtelijk maakt.

Flexwoningen zijn verplaatsbare woningen die snel gebouwd kunnen worden. Hiermee bieden ze op korte termijn een oplossing voor het woningtekort in Nederland. Ook dienen flexwoningen als een ‘flexibele schil’ om in te kunnen spelen op veranderingen in de woningmarkt. Zo kunnen de woningen – als gevolg van vraag en aanbod – ook op andere plekken in het land gebruikt worden.

Zie ook

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen