Rijk en regio’s op tien plekken in gesprek over regio-aanpak op maat

01-03-2024

Het gaat pas goed met Nederland, als het overal in Nederland goed gaat. Dat is de aanleiding om onder de noemer ‘Elke regio telt’ de komende jaren werk te maken van vitale en leefbare regio’s. Zodat het in iedere regio goed wonen, werken en leven is.

In een brief aan de Tweede Kamer meldt minister De Jonge van Binnenlandse Zaken hoe er daarom wordt gewerkt aan een stevige basis voor elke regio. Daarbij is aandacht voor beleid en wijze van investeren. Aanvullend hierop wordt in tien regio’s een dialoog gestart. Elke regio is uniek en kent haar eigen kansen en uitdagingen. Daarvoor is de afgelopen jaren onvoldoende aandacht geweest, stelde het rapport Elke regio telt! vorig jaar. Het Rijk heeft de afgelopen decennia te lang geïnvesteerd in gebieden die al sterk zijn, wat leidde tot onwenselijke verschillen tussen regio’s en het gevoel dat de overheid er niet voor iedereen is zo constateerden de stellers van het rapport, de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur, de Raad voor het Openbaar Bestuur en de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving.

In een reactie op dat rapport erkende het kabinet die bevindingen en kondigde een aantal acties aan waarbij er juist aandacht is voor regionale verschillen. Die acties lopen aan de hand van drie actielijnen te weten: kijken naar investeringsbeleid, het ontwikkelen van langlopende regionale agenda ’s en het versterken en verstevigen van de relatie tussen Rijk en regio. In deze brief rapporteert de minister over de voortgang daarvan.

Zo is er in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken een onderzoek uitgevoerd naar alle regio's van Nederland, om in beeld te krijgen welke regio's kampen met een stapeling van achterstanden, weinig brede welvaart in combinatie met bijvoorbeeld een ligging aan de rand van het land met grotere afstand tot een economisch kerngebied en demografische ontwikkelingen van het gebied waardoor het voorzieningenaanbod sterk onder druk komt te staan.

Bij de aanpak daarvan is samenwerking tussen Rijk en regio’s essentieel om de kwaliteit van leven, wonen en werken van inwoners en ondernemers te verhogen. Specifiek in tien regio’s aan de randen van Nederland wordt daarom het gesprek gevoerd over de regionale opgaves en hoe deze duurzaam op te lossen zijn. Het gaat om regio’s waar sprake is van een stapeling van opgaven.

In de gesprekken kunnen de regio’s naar voren brengen wat er bij hen speelt en waar zij behoefte aan hebben. Ook kan worden gekeken waar de samenwerking tussen het Rijk en de regio versterkt moet worden. Deze gesprekken starten in de vijf regio’s die benoemd werden in het rapport Elke regio telt!. Na nadere analyses en aanvullend onderzoek van PON & Telos komen daar nu vijf extra regio’s bij.

Dit zijn de regio’s waar de regiodialogen gevoerd gaan worden:

•             Noord- en Oost-Groningen

•             Zuid- en Oost-Drenthe

•             Zuid-Limburg

•             Midden-Limburg

•             Noord-Limburg

•             Zeeuws-Vlaanderen

•             Kop van Noord-Holland

•             De Achterhoek

•             Zuidoost- en Noord-Fryslân

•             Twente

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen